Headerbild

Medlemskap

Om medlemskap i MSK

På den här sidan finner du information om hur du blir medlem, i korthet vad klubben kan erbjuda dig som medlem samt vad det kostar.

Du har hittat en klubb som hyser en trevlig atmosfär i ett naturskönt område. Vi har aktiviteter såväl vinter som sommar i syfte att stärka gemenskapen samt att utveckla oss i allt som har med gott sjömanskap att göra. Ett medlemskap i MSK kan, om du vill, bli en fin året-runt-hobby för hela familjen. Ny som gammal medlem inbjuder vi dig att med fulla segel följa MSK i framtiden.


INNEHÅLL

Ansökan om medlemskap
Klubbhuset
Paradiset
Igelbäckens brygga
Varvet
Verkstaden i varvet
Mastboden och vinden
Båtplats vid boj
Bojar
Jollar
Bryggan
Plan
Sjösättning
Upptagning
Nycklar
Sopcontainer
Förvaring


Ansökan om medlemskap
För att bli medlem kan du fylla i den medlemsansökan som du hittar under "Om MSK - Blanketter" på vår hemsida. Har du inte möjlighet att fylla i blanketten eller är osäker på vilka uppgifter du skall lämna kan du kontakta ordförande i klubben. Du hittar telefon- och adressuppgifter till ordförande under rubriken "Om MSK - Styrelse".

Klubbhuset
Som medlem har du under tid då klubbhuset inte används för klubbändamål eller är uthyrt tillgång till MSK:s klubbhus. Vill Du anordna någon tillställning finns möjlighet att kvällstid eller vid helger hyra kök och samlingslokal.

I klubbhuset finns samlingsrum med en härlig altan i söderläge med utsikt över Råssnäsviken, dusch, arbetsrum, kafferum samt kök med allt som hör därtill.

Samlingsrum och kök hyrs i viss mån ut och används under seglingssäsongen i samband med klubbkappseglingar och regattor. Övrig tid kan medlemmarna använda de samlingsrum och kök. Tänk på att tömma eventuella sopor samt städa och diska efter dig. Helst ser vi att du lämnar lokalen i bättre skick än den var när du kom.

Eldning får inte ske någonstans  på klubbens område. Grillning får inte ske i eller intill klubbhuset. Om du vill grilla så finns grillar vid Paradiset. Rökning är inte tillåten vare sig i klubbhuset eller på altan mot sjön. Använd de askkoppar som finns uppsatta. Fyrverkeripjäser och liknande får på grund av brandrisk inte användas på området.

I bottenvåningen finner du ett ”fikarum”, som är uppvärmt under vintertid för de som vill dricka varmt dryck och värma sig. Här hittar du också en anslagstavla för klubbmeddelanden, en uppsjö av tidskrifter rörande sjöliv och kataloger med båttillbehör mm.

Paradiset
Namnet beskriver upplevelsen för de medlemmar som badar, solar och trivs vid vår egen sandstrand med tillhörande stuga.

Paradiset ligger i direkt anslutning till vår anläggning. Här finns leksaker för de yngre, gungor, grillplats och en skön gräsmatta att lägga filten på.

I den möblerade stugan finns ett kök med mikrovågsugn och kyl. Ett mycket bra alternativ de vackra dagar då du av någon anledning inte kommer ut på sjön.

Igelbäckens brygga
Klubben har en egen brygga i Igelbäcken, en hamn på västgötasidan norr om Karlsborg, dit alla medlemmar är välkomna. Där kan du räkna med att ofta träffa andra klubbmedlemmar och seglarvänner från andra klubbar i Vättern.

Vid Igelbäcken firar klubben traditionsenligt midsommar varje år med bland annat eskadersegling från klubbhamnen i Motala. Att nyttja bryggan med tillhörande faciliteter är avgiftsfritt, dock kan frivilliga bidrag lämnas i den uppsatta sparbössan.

Ordningsföreskrifter för hamnanläggningen finns uppsatta vid bryggan, notera att viken används som vattentäkt och att toalett utan septiktank inte får användas.

Varvet
För nybyggnad och reparation finns en varvslokal. Alla har möjlighet att hyra lokalen men eftersom utrymmet är begränsat är det lämpligt att anmäla intresse minst ett halvt år i förväg. Anmälan görs till varvschefen, som också kan upplysa om aktuell kölista.

Varvsplatser beviljas efter prövning av styrelsen. Nybyggnationer och sjösäkerhetsarbeten har förtur. Behöver du enbart tillgång till de maskiner som finns i varvet har du möjlighet att hyra en nyckel till lokalen. Tänk på att ansvaret för maskinerna och ordningen på varvet vilar på de som använder lokalen. Före användning av maskinerna måste du fråga de "inneboende" eftersom maskinerna kan vara specialinställda. Ordningsregler finns uppsatta i varvslokalen.

När du använder lokalen tänk då på att den är gammal och att brandfaran är stor. Du får därför inte röka eller medföra öppen eld i lokalen eller i dess närhet.

Städa efter dig, ingen annan gör det åt dig!

Om något går sönder då du använder lokalen eller maskinerna så skall varvschefen meddelas om detta omgående. Gör inga egna lagningar även om du tror att du kan!

Du får, utöver att dra skarvsladdar, inte göra några egna elinstallationer i lokalen. Använd de eluttag och den belysning som finns.

Tillse att slipdamm, avskrapad lack och färg samt spån och annat skräp tas om hand innan du lämnar lokalen för dagen.

Lösningsmedel, brandfarliga vätskor och använda trasor får inte förvaras i lokalen då du inte själv är där.

Kom ihåg att allt arbete i lokalen och med de maskiner som finns där sker på eget ansvar och risk. För den egna och trivselns skull bör du diskutera med dina ”varvsgrannar” om du skall utföra något arbete som dammar, om du skall använda starka lösningsmedel eller giftiga ämnen.

Tänk på att även båtägare kan vara allergiker.

För att få ta in båten i varvslokalen krävs att din båt är försäkrad.

Verkstaden i varvet
Verkstaden är tänkt för mindre arbeten såsom limning, lackering och liknande. Ordningsregler finns anslagna på väggen i lokalen.

Mastboden och vinden
På de master som förvaras måste spridare alltid monteras av, vant och fall tas bort eller surras fast vid masten. På vinden förvaras endast master i trä. Tunga master läggs i mastboden.

Vill du förvara annat än mast, stående och löpande rigg i mastboden eller på vinden eller om mast eller riggtillbehör skall förvaras under längre tid än en torrsättningsperiod skall du tillfråga varvschefen samt erhålla styrelsens tillstånd till förvaringen.

På grund av den stora brandrisken får värmepistol och/eller öppen eld absolut inte förekomma på vinden. Bränsle eller annan brandfarlig vätska får inte heller förvaras där. Använda trasor, spån, lack, och färgflagor skall omgående tas omhand och förvaras på betryggande sätt, du får inte lämna något avfall kvar på vinden då du går hem.

Städa noga efter dig.

Båtplats vid boj
I mån av tillgång har du som medlem möjlighet att få båtplats på svaj ute vid boj i Råssnäsviken. Kölistan sköts av hamnkaptenen som också kan ge dig besked om möjlighet att få bojplats.

Någon speciell årsavgift har vi inte för detta. Den som får bojplats skaffar själv den nödvändiga utrustningen. Bojsten, kätting, schacklar och förtöjningslinor skall, även om du övertar en befintlig bojsten från tidigare ägare, godkännas av hamnkapten. Klubben kan i mån av tillgång till en låg kostnad tillhandhålla bojsten, kätting och schackel.

Hamnkapten anvisar den plats där du kan placera din bojsten. Det gäller även för det fall du övertagit en befintlig bojsten.

De årliga skyldigheterna inskränker sig sedan till att lägga i och ta upp bojen vid rätt tid samt att kontrollera kätting och tampar. Allt detta för att inte övriga medlemmar skall få problem med drivande båtar eller lösa tampar som trasslar in sig i propellern.
Glöm inte att  det är ett krav att din båt är försäkrad.

Bojar
Din boj ska vara på plats då du sjösätter. Lägg i den så fort som möjligt på våren så inte andra kör på din "vinterflaska" som håller kättingen. Kättinglängden bör vara mellan 1.5 – 3 ggr vattendjupet beroende på plats och båttyp. Boj, bojsten, kätting och förtöjningstampar är din egendom som du ansvara för och skall underhålla. 

Förtöjnings- och jollelinor får inte vara av tågvirke som flyter. Tänk på att bojen bör vara så stor och i sådan färg att den är lätt att upptäcka.

Jollar
Förvaras på de platser som klubben tillhandahåller. Inga jollar, båtar eller andra flytetyg får läggas upp på stranden.

Hamnkapten svarar för fördelning av eventuellt lediga bryggplatser och du skall anmäla ditt intresse för en sådan plats till denne.

Bryggan
Bryggans västra sida består av ett tiotal förtöjningsplatser vid Y-bom.

Hamnkaptenen svarar för fördelning av dessa platser och du kan lämna en intresseanmälan till denne. Du får räkna med att det kan ta en tid innan du kan få plats vid bryggan.

På östra sidan av bryggan finns möjlighet att förtöja med fören mot bryggan och boj i aktern. Dessa platser är avsedda för förtöjning i samband med lastning och lossning, batteriladdning, mindre underhålls- och reparationsarbeten samt i nödsituationer. Vill du ligga längre tid än över dagen skall du fråga hamnkapten om tillstånd. Priset är 50 kr/dygn.

 

Bryggnocken ska lämnas fri för båtar som enbart ska lasta ur och i, fylla på vatten eller liknande. Tänk på att det under sjösättnings- och torrsättningsperioden inte får ske annan förtöjning på bryggnockens östra sida än för på- och avmastning.

Plan
På klubbens varvsplan kan du vinterförvara din båt. Vill du veta vad detta kostar så kontakta kassören.

Varvschefen kan också upplysa dig om det finns plats för din båt på varvsplanen.

Har du haft plats för vinterförvaring och inte skriftligen eller per e-post meddelat styrelsen eller varvschefen annat före den 1 augusti så utgår vi ifrån att du kommer att nyttja platsen nästkommande vinter. Du kommer då att få betala för platsen oavsett om du nyttjar den eller inte.

Varvschefen kan lämna dig upplysning om de föreskrifter som gäller för varvsplanen. Du skall tänka på att löst pallningsvirke inte är tillåtet, att vagga/vagn och täckmaterial skall märkas med ditt medlemsnummer, att din vagga skall vara märkt så att det när båten sjösatts går att se vad som är ”för” och ”akter” på vaggan. Vaggan skall vara konstruerad så att den är självbärande. Köpta vaggor av typ Tyresövaggan kan inte användas utan förstärkning. Öppen eld är inte tillåten. Likaså sprut från vinkelkap m.m. Tänk på att plastpresseningar är mycket lättantändliga.

För det fall du under en säsong på grund av sjukdom, arbete med båten, eller annan godtagbar anledning inte kan sjösätta din båt skall du före den 1 maj ansöka om tillstånd hos varvschefen om att få ha båten kvar på land. Tidsbegränsat tillstånd beviljas efter prövning av styrelsen. Du kommer då att få betala för uppställningen över sommaren. Avgiften är densamma som för vinterperioden. För det fall du inte får tillstånd samt när det tidsbegränsade tillståndet löpt ut är du skyldig att antingen sjösätta eller forsla bort båten. Sjösätts inte båten inom föreskriven tid och Du inte har ansökt och erhållit tillstånd att ha din båt kvar på planen, debiteras du dubbel avgift för planplatsen den första säsongen. Avgiften fördubblas härefter för varje sjösättningsäsong som båten utan styrelsens tillstånd står kvar på planen. Med sjösättningsäsong avses perioden mellan den sista allmänna sjösättningsdagen på våren och den första allmänna upptagningsdagen på hösten.

Sjösättning
Sjösättning sker på de tider som anslås på klubbens anslagstavla. Då finns ansvariga för kran och traktorförare på plats. Grupper som hjälper varandra bildas förmiddag och eftermiddag.

För det fall du inte har möjlighet att sjösätta under de anslagna tiderna skall du kontakta hamnkaptenen i god tid, minst tre dagar, före du tänkt sjösätta. Tänk på att din båt måste vara försäkrad för att du skall få sjösätta. Ansvariga(kran- och traktorförare) har rätt att neka sjösättning om de bedömmer att vagn eller vagga inte uppfyller krav för att transport och sjösättning kan ske på ett säkert sätt.

Har du träbåt och behöver hänga i kranen för att båten skall täta måste du kontakta hamnkaptenen så att det inte kolliderar med andra sjösättningar.

Vaggan eller vagnen skall efter sjösättning ställas tillbaka på den plats du använt under vintern. Pallnings- och täckmaterial skall förvaras på vaggan/vagnen. Husställningar skall nedmonteras de delar som inte kan monteras ned skall förvaras lutande mot ställningarna bakom varvet.

Upptagning
Upptagning sker på de tider som anslås på klubbens anslagstavla. Då finns ansvarig för kranen och traktorförare på plats. Grupper som hjälper varandra bildas för förmiddag och eftermiddag.

För det fall du inte har möjlighet att torrsätta under de anslagna tiderna skall du kontakta hamnkaptenen i god tid, minst tre dagar, före du tänkt torrsätta. Tänk på att din båt måste vara försäkrad för att du skall få använda kranen.

Traktorföraren ansvarar för att båtarna kommer på rätt plats samt att avstånden mellan båtarna är rätt. Klubbens måttsticka gäller. Master, förtöjningsmaterial eller annat får inte ligga kvar på bryggan. Ansvariga (kran- och traktorförare) har rätt att neka upptagning om de bedömmer att vagn eller vagga inte uppfyller krav för att transport och upptagning kan ske på ett säkert sätt.

Jollar bör helst vinterförvaras helst under respektive båt.

Nycklar
Vårt nyckelsystem fungerar enligt följande:

Nyckel-M; Medlemsnyckeln passar på följande platser: bom, klubbhus, mastvind, mastbod och verktygsbod.

Nyckel-U; Upptagningsgruppnyckel, får de som ingår i denna grupp. Den passar som ovan samt till telfern (båtlyftkranen).

Nyckel-V; Varvsnyckel, får de som hyr i varvet. Den passar som ovan samt till varvet.

OBS! Nyckel som kvitteras ut av medlem är personlig och får inte lånas ut till icke medlem.

För anskaffning av nyckel kontakta Sten-Erik Nilsson, tel bost 0141-53374.

Sopcontainer
Finns uppställd vid varvet. Den är avsedd för de sopor som uppstår i samband med ditt båtliv. Batterier, olja och annat miljöfarligt avfall får inte slängas i eller ställas bredvid containern. Detta miljöfarliga avfallet skall var och en lämna på en återvinningscentral.

Förvaring
För medlemmar finns viss möjlighet att hyra förvaringsutrymme. Vi prioriterar de som saknar möjlighet att förvara grejer hemma. Kontakta varvschefen för köplats och uppgift om priser.