Headerbild

Kategorier

Vårmöte den 3/5

2023-04-23 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Välkommen till MSK Vårmöte 2023

Plats: Klubbhuset. Tid:18:30.

Vårmöte-2023

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets stadgeenliga utlysande

3. Fastställande av till dagordning

4. Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare

5. Årsmötesprotokoll 2022

6. Muntliga rapporter:
Ordföranden
Kassören
Kappseglingsutskottet
Arbetsgrupperna
Hamnkaptenen/Varvschefen
Klubbmästaren
Ställplatsgruppen

7. Val av vakanta platser från årsmötet.
- valberedning 3 st för 1 år. Föreslås på mötet.

  1. Beslut att avsluta konton på Nordea Bank.

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande