Headerbild

Info GDPR

Information om personuppgiftsbehandling 


Motala Segelklubb, fortsättningsvis kallad MSK, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. 

MSK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med MSK genom att kontakta oss på info@motalasegelklubb.se. Medlemskapet i MSK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. MSK behöver emellertid vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem i MSK. Lämnar du inte uppgifterna kan MSK inte registrera dig som medlem och återkallar du ditt medgivande till behandling av uppgifterna medför det att ditt medlemskap i MSK upphör. 

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är följande:

 1. Medlemsnummer

 2. Namn

 3. Personnummer

 4. Adressuppgifter

 5. E-postadresser

 6. Telefonnummer

 7. Yrke eller yrkesutbildning

Utöver ovanstående personuppgifter behandlar vi även uppgifter som inte är att anse som personuppgifter såsom uppgift om ditt båtinnehav, brygg- och/eller planplats samt bojsten. 

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i MSK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att MSK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Behandlingen är också nödvändig för att MSK skall kunna uppfylla sina åtagandet mot de föreningar och organisationer till vilken klubben är ansluten.

MSK behandlar känsliga personuppgifter endast i undantagsfall och när detta har stöd i lag eller utgör en nödvändighet för fullgörandet av MSK:s åtaganden. Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som rör persons hälsa, kön, sexuell läggning o likn. uppgifter. 

Dina personuppgifter behandlas för att MSK skall kunna:

 1. Uppfylla MSK:s åtaganden enligt avtal.

 2. Upprätthålla en god registervård.

 3. Sköta medlemsadministrationen.

 4. Sköta fakturering och klubbens ekonomi.

 5. Publicera anmälningslistor avseende tävlingar samt resultat från tävlingar.

 6. Lämna stadgeenliga uppgifter till Svenska Båtunionen med tillhörande distriktsförbund, Svenska Seglarförbundet med tillhörande distriktsförbund, IdrottOnline och Riksidrotts-förbundet.

 7. Skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att utveckla MSK:s verksamhet samt för statistiska ändamål. 

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att MSK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. 

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i MSK:s IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till de organisationer och företag som MSK samarbetar med för nödvändig behandling för MSK:s räkning. 

Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med organisationer som Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen och dessa organisationers distriktsavdelningar. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden

Dina personuppgifter lagars så länge du är medlem i MSK. 

Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphört raderas dina personuppgifter. MSK kommer därefter endast att lagra dina personuppgifter om sådan skyldighet följer av lag eller myndighets föreskrift som grundar sig på lag. Till exempel finns en arkiveringsskyldighet som innebär att vissa av dina personuppgifter kommer att sparas i sju år.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Detta innebär att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@motalasegelklubb.se. 

Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

Genom att godkänna MSK:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Du kan hitta ytterligare information om behandling av dina personuppgifter på Svenska Båtunionens och Svenska Seglarförbundets hemsida liksom på IdrottOnlines hemsida.